Ślub z obcokrajowcem – co jest wymagane?

Ślub z obcokrajowcem – co jest wymagane

Wstąpienie w związek małżeński z osobą pochodzącą z innego kraju wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku obowiązków formalnych. Ślub z obcokrajowcem w naszym kraju wcale nie jest tak trudną sprawą do przeskoczenia, jak zwykło się mówić.

Coraz większa internacjonalizacja, zagraniczne podróże i możliwość kontaktowania się przez Internet z osobami praktycznie z całego świata powodują, że śluby z obcokrajowcami stały się coraz częstszą konsekwencją. Co prawda trend ten zauważalny jest od wielu lat, ale coraz większe możliwości i popularyzacja języka angielskiego sprawiają, że obecnie zauważa się duży wzrost par pochodzących z dwóch różnych krajów.

Aby jednak cały proces mógł zostać sformalizowany, przy ślubie z obcokrajowcem wymagane są dokumenty, które należy złożyć do Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej miesiąc przed planowaną datą wejścia w związek małżeński. Aby dopełnić wszystkich formalności, konieczna jest również wizyta w stosownej ambasadzie lub konsulacie w kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec.

Podobieństwa

Dokumenty wymagane przy ślubie z obcokrajowcem mają podobny kształt, co w przypadku standardowych wymagań przy ślubie dwóch osób pochodzących z Polski. Pierwszą, główną różnicą jest konieczność udowodnienia, że osoba pochodząca z innego kraju nie ma żadnych przeciwskazań względem wejścia w związek małżeński z obywatelem Polski. Odpowiedzialna za to jest stosowna ambasada lub konsulat, która w tej sytuacji sprawdza status prawny konkretnej osoby.

Dodatkowo w trakcie ceremonii ślubnej, jak również przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego konieczna jest obecność tłumacza. Wyjątkiem od tej reguły są śluby konkordatowe, które odbywają się w kościele – wówczas kwestia obecności tłumacza jest osobiście ustalania z księdzem prowadzącym ceremonię.

Dokumenty wymagane przy ślubie z obcokrajowcem

  1. Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;

  2. Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP.

  3. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument poświadczający ich aktualny stan cywilny:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli rozwód nastąpił zagranicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP. W przypadku gdyby było wymagane uznanie powyższego wyroku za skuteczny na obszarze RP, należy również dołączyć stosowne prawomocne postanowienie Sądu. Osoby, które rozwiodły się na obszarze Unii Europejskiej, są zobowiązane dołączyć zaświadczenie wraz z urzędowym tłumaczeniem wydane przez organ orzekający zgodnie
    z załącznikiem do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;

  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów)

  1. Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia).

O czym warto pamiętać podczas składania dokumentów przy ślubie z obcokrajowcem?

Podstawowym założeniem całego procesu dotyczącego składania dokumentów przed ślubem z obcokrajowcem jest fakt, że do oficjalnego wejścia w związek małżeński może dojść dopiero po co najmniej miesiącu od chwili ich złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach kierownik danego USC może wydać pozwolenie na wcześniejszą formalizację związku, na przykład w sytuacji, gdy stan zdrowia jednej z osób jest zagrożony.

Ponadto należy wiedzieć, że w myśl polskiego prawa, obsługa dokumentów przy ślubie z obcokrajowcem może zostać wykonana przez ustalonego pełnomocnika. Aby mogło do tego dojść, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego musi otrzymać pisemne pełnomocnictwo, urzędowo poświadczone, w którym wymienione powinny być dane osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.

Co z kwestiami prawnymi w przypadku religii?

Na terenie naszego kraju zdarzają się przypadku, że w związek małżeński wchodzą osoby, których wyznanie wywołuje jednocześnie skutki cywilnoprawne. Aby proces ślubu z obcokrajowcem mógł zostać zrealizowany bez żadnego problemu, para młoda musi przedstawić stosownemu duchownemu odpowiednie zaświadczenie, w którym gwarantuje, że między nimi nie ma żadnych przeciwności, uniemożliwiających wejście w związek małżeński.

Dokument ten wydawany jest przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w jego treści zawarte są również informacje w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Ważność takiego dokumentu wynosi sześć miesięcy, a w momencie jego wydawania, para młoda otrzymuje garść informacji w zakresie dalszych czynności, koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]