Jakie są rodzaje tłumaczeń pisemnych?

Charakterystyka i rodzaje tłumaczeń pisemnych

Wszystkie pojedyncze rodzaje tłumaczeń pisemnych charakteryzują się innym sposobem wykonywania, koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, a także stawkami. Każdy z tłumaczy świadczących usługi z tego zakresu musi posiadać konkretne umiejętności.

Jedną z głównych kategorii podziału tłumaczeń jest sposób ich wykonywania. Obok tłumaczeń ustnych, drugim rodzajem jest przekład pisemny, czyli interpretacja znaczenia pisanych treści, napisanych w języku źródłowym i tłumaczonych na język docelowy. W zależności od długości danego dokumentu, książki, publikacji czy innych, mogą przyjmować różne rodzaje ze względu na styl translacji, sposób tłumaczenia czy długość tekstu docelowego:

 1. Tłumaczenia przysięgłe: najszerszy z rodzajów tłumaczeń pisemnych. Wykonywane
  są na potrzeby zarówno firm i instytucji, jak również osób prywatnych. Podmioty specjalizujące się w tego typu tłumaczeniach pisemnych najczęściej oferują możliwość przekładania tekstów zarówno z języka polskiego na inny, jak i na odwrót. Sporządzane są na potrzeby urzędów, instytucji rządowych, uczelni państwowych, uczelni wyższych czy innych szkół.
  Do przykładowych dokumentów tłumaczonych przysięgle zaliczyć można zaświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły, akty urodzenia, akty małżeństwa i pisma sądowe. Powinny być wykonywane przez doświadczonych tłumaczy, wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

 2. Tłumaczenia biznesowe: stosowane w środowisku b2b, co oznacza, że zlecać je może firma, które musi przekazać do innego, międzynarodowego przedsiębiorstwa. W największej ilości przypadków dotyczy całego zespołu działań, takich jak obsługa korespondencji, sporządzanie kontraktów i ofert handlowych czy przekładanie komunikacji z kontrahentami. Do tego rodzaju tłumaczenia pisemnego zalicza się zarówno przysięgłe, jak i normalne.

 3. Tłumaczenia techniczne: w pewnym sensie rozumiane w podobnym tonie, co tłumaczenia pisemne biznesowe. Praca tłumacza polega przede wszystkim na przekładaniu instrukcji obsługi, specyfikacji i objaśnień działania maszyn czy urządzeń w formie pisemnej. Osoby wykonujące te usługi powinny posiadać specjalistyczną wiedzę z danego zakresu i posiadać szeroki zasób słownictwa. Nazywane również specjalistycznym rodzajem tłumaczenia pisemnego.

 4. Tłumaczenia medyczne: wykonywane przede wszystkim dla osób fizycznych, ale i instytucji
  do naukowych. Zaliczyć do nich można prace naukowe, wyniki badań, opisy chorób, recepty czy nazwy leków. Muszą zostać wykonane z zachowaniem najwyższego stopnia koncentracji
  i dokładności, ponieważ ewentualne uchybienia czy pomyłki mogą mieć fatalne w skutkach znaczenie.

 5. Tłumaczenia prawne: w ich skład wchodzą czynności dotyczące dokumentów prawnych, takich jak ustawy, wyroki, kontrakty czy traktaty, jak również dokumentów prawniczych, jak komentarze do ustaw czy artykuły prasowe na tematy prawnicze. Tłumacze specjalizujący się w tej formie muszą posiadać specjalistyczną wiedzę i umieć stosować fachową terminologię.

 6. Tłumaczenia naukowe: rodzaj tłumaczenia pisemnego, obejmujący tak istotne teksty, jak dokumenty związane z badaniami naukowymi, obradami konferencyjnymi i innymi publikacjami naukowymi, przekładanymi z jednego języka na drugi. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń technicznych, osoba wykonująca taką translację musi posiadać szeroki zasób słownictwa z zakresu danej dziedziny.

 7. Tłumaczenia literackie: jeden z najtrudniejszych rodzajów tłumaczenia pisemnego. Dotyczy przekładania z jednego języka na drugi powieści, opowiadań, sztuk teatralnych czy wierszy. Tłumacze muszą posiadać niezwykle mocno rozwinięta wrażliwość literacką, aby w jak najpełniejszym stopniu zachować sposób przekazywania treści przez autora, a także posiadać szeroki zasób słownictwa, stosowanego w dłuższych pozycjach tekstowych.
  Do najtrudniejszych do tłumaczenia tekstów literackich zalicza się poezję, ponieważ tłumacz musi posiadać umiejętność interpretacji zarówno formy, jak i treści w języku docelowym.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych – charakterystyka przekładu przysięgłego

Spośród wszystkich rodzajów tłumaczeń pisemnych, najbardziej charakterystyczne wydają się być przekłady przysięgłe. Warunki świadczenia usług z tego zakresu określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zostać może nim osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumie-nia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

 2. zna język polski;

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nie-umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

 5. ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w za-kresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;

 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego
  na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej egzaminem na tłumacza przysięgłego

Jedyny ustalony cenowo rodzaj tłumaczeń pisemnych

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje tłumaczeń pisemnych, przysięgłe jako jedyne mają odgórnie ustalone stawki. Ich wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Grupy językowe:

 1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
 2. inny język europejski i język łaciński
 3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
 4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

PLN

I

II

III

IV

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy

23,00

24,77

30,07

33,61

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

46,00

49,54

60,14

67,22

za tłumaczenie tekstów:
 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

28,75

30,96

37,59

42,01

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)

11,50

12,38

15,03

16,80

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy

30,07

35,38

40,69

49,54

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

60,14

70,76

81,38

99,08

za tłumaczenie tekstów:
 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

37,59

44,22

50,86

61,92

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

15,03

17,69

20,34

24,77

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

9,02

10,61

12,21

14,86

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

39,09

45,99

52,90

64,40

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy

60,14

70,76

81,38

99,08

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]